Fan de foarsitter

Dit keer is it tal ûnderwerpen mei nijs fan en oer it doarpshûs wat beheind. De oarsaak hjirfan is, dat de ynformaasje al seis wike foar de útjeftedatum fan de doarpskrante skreaun is. Dat nimt net wei dat it lêste nijs oer “de Einekoer”  it lêzen dochs noch wol wurdich is.

Lees meer ...

Bestjoerswiksels

Jan Pieter van der Velde hie yn 2018 al statutêr ôftrede moatten. It wie in toer om fuort-en-daliks in nije ponghâlder te finen. Alwêr efkes lyn is it slagge de bestjoersproblemen op te lossen. Us skriuwer/sekretaris, Jeanette Pruis, joech oan wol nocht te hawwen oan it finansjële wurk fan “de Einekoer”. Hja is foarrich jier slagge foar in oplieding op boekhoudkundich mêd. Wy krije dus op ’e nij in betoefde ponghâlder. Op dat stuit ûntstie der dus in fakatuere fan skriuwer. Foar dizze funksje is Dirk Elderman fan de Breedyk ree fûn om ús bestjoer wer kompleet te meitsjen. Alle wiizigings geane yn op 1 septimber oankommend.

It op peil hâlden fan in foltallich bestjoer is in punt dat altyd omtinken freget. Meikoarten is bestjoerslid  Elly Helder statutêr ôftredend. Hja hat har dan twa perioaden, fan meiinoar acht jier, ynset foar it doarpshûs. In tankjewol foar Jan Pieter en foar Elly is dan ek mear as op syn plak.

Nammen fan kandidaten foar de fakatuere Elly, kinne jimme trochjaan oan it bestjoer. Sels oanmelde kin fansels ek. Wa soe dat no net wolle? Gearwurkje yn in klub mei allinne mar noflike en enthûsiaste minsken dy’t wurkje oan it wolwêzen en it wolfielen fan in hiel doarp.

Ynhâld minibyb folslein fernijd en noch mear

De âlde boeken út ’e minibyb binne ôffierd en ferfongen troch allegearre oare boeken. Der lizzen no wer boeken dy’t it lêzen wurdich binne. Sierk Postma en Francien Tolsma, ha ien en oar foarinoar breide. De opmerking fan Sierk nei ôfrin fan it putsje wie dúdlik. “Ik bin ien fan de behearders. Ik bin gjin bibliotekaris”.  It bestjoer siket dêrom no in biblioteekbehearder. Nei in koarte taljochting troch Sierk en/of Francien kinne alle Ryptsjerkers dat kluske oan. Wa wol it dwaan? Opjaan by Sierk oan de bar of op tillefoannûmer: 0511-43 26 32.

Noch in kear NIX-18

Ik haw al earder wat skreaun oer NIX-18 (It net brûken fan alkohol troch jeugd ûnder 18 jier). Ik wol dat noch in kear oan de oarder stelle yn it belang fan de jeugd, mar ek om ’t meardere partijen op dat punt finansjele risiko’s rinne.

De gemeente hat de bestriiding fan it alkoholgebrûk troch jongeren ta spearpunt makke. Jo hawwe yn ferskate kranten lêze kinnen, dat der “mysteryguests” ynset wurde om oertreders op ’e bon te slingerjen. Links en rjochts om ús hinne binne der al oertreders betrape. De bekeuring rint by in twadde kear op nei 1.350 euro.

De hoareka-eksploitant (it doarpshûs) rint in bekeuringsrisiko, mar ek de konsumearende jongere en de âldere dy’t in alkoholysk drankje oan in jongere jout of foar in jongere bestelt, kin in bekeuring krije. Dus; NIX-18.

In goed of in ferkeard beslút

Yn de gearkomste fan it deistich bestjoer stie begjin maaie it punt fan pleatsing fan kamera’s op ’e wurklist (agenda).

Oanlieding om dat op ’e wurklist te setten, wiene: dakrinnende bern, in stikken skopt rút troch fuotballers en it omsmiten fan twa konténers mei 500 liter hússmoargens.

Nei wat hinne en wer praten kaam it bestjoer ta de konklúzje dat der noch gjin kamera’s pleatst wurde sille. De privacy fan de minsken dy’t om “de Einekoer” hinne wenje en de minsken dy’t by it doarpshûs op besite komme, waagt swierder as it yn ’e kraach  gripen fan bern dy’t miskien net mei de measte opset-sin wat skea oanbringe.

Twa dagen nei boppesteand beslút komt der in app-ke by my binnen. Yn de konténers mei hússmoargens fan “de Einkoer” lizze wol 5 ferpakkings  mei hûnestront. Net leuk foar ús meiwurkers dy’t meastal yn tsjuster by de konténers moatte en boppedat komt de kilopriis fan it strontôffal ek noch foar ús rekken. Hiene wy miskien dochs kamera’s hawwe moatten????

Ta beslút

Ut namme fan bestjoer en frijwilligers in noflike fakânsje tawinske en fansels hiel werom.

Rienk van Gorkum

 Email facebook twitter LinkedIn Hyves