Fan de foarsitter

It jier al wêr benei foarby

Foar Fryslân wie 2018 in bysûnder jier. Foar Ryptsjerk en foar “de Einekoer” wie it net oars. It kulturele jier is bestjoer en frijwilligers net yn de kâlde klean sitten bleaun. Eltsenien moast in stapke hurder en in jûntsje faker oan de bak. Toch hiene wy it net misse wollen. It wiene útdagings en fansels bleau der oan ’e ein ek noch wat oan de strykstok hingjen. Finansjeel waarden wy der net minder fan. Wy sjogge dan ek mei in goed gefoel wêrom op it ôfrûne jier.

Lees meer ...

Oare stuollen en nije tafels

De gemeente hat de kontrôle op de feiligens yn de iepenbiere gebouwen dit jier wêr útfiere litten. Mei de feiligens yn “de Einekoer” is, útsein de net koppelbere stuollen, neat mis. It bestjoer hie de, eins ferplichte, ferfanging fan de stuollen al in tal jierren op syn beloop litten. Utstelle kin fansels in pear jier, mar úteinliks moat it der wol in kear fan komme. Nei in goed jier mei “It Skaad fan de Toer” is der besletten om de plicht oan de feiligens net langer út te stellen.

Ein novimber binne in pear bestjoersleden de provinsje yn west om nije meubels te sykjen. Ut de foarseleksje fan dizze trije bestjoersleden is troch Ynrjochtingskommisje en it folsleine bestjoer in kar makke. De kar dy’t makke is, kinne jimme meikoarten sjen en belibje. It binne nije stuollen en nije tafels wurden foar de grutte seal. De stuollen sille by tonieljûnen en by de doarpsjûn net mear fan it plak kinne. As jo tenei mei famylje, freonen of kennissen op ien rige sitte wolle, dan is der noch mar ien mooglikheid. Tagelyk komme en fuort-en-daliks op ’e rige sitten gean. In stoel der by sette is der dan net mear by. 

Sadree ‘t de nije stuollen komme, binne de âlde stuollen oer en tefolle. Knipepunt is dan, dat op sawat eltse âlde stoel in nammeplaatsje sit. By de earste ynrjochting fan “de Einekoer” ha in soad minsken yn it rampt fan de aksje “In bankje foar in bankje” in “bankje” (100 gûne) betelle foar in nammeplaatsje op in stoel. It wiene yn dy tiid goedkeape stuollen. Mei 100 gûne, no 50 euro, wiene de stuollen dik betelle. Oars sein: de minsken mei in nammeplaatsje op in stoel, binne feitlik eigener fan dy stoel. Stuollen dêr ’t “de Einekoer” gjin eigner fan is, kinne wy eins net samar nei it stoart yn Burgum bringe. Eltsenien mei in nammeplaatsje op in stoffen stoel, dus net op in houten foyerstoel, kin kenber meitsje op; einekoer@gmail.com dat hy/sy/harren stoel graach ha wol. Hoe as it dan fierder giet, hearre jimme letter fan ús. It is ek net útsletten dat guon minsken mei in nammeplaatsje al ferstoarn binne. Yn dat soarte fan situaasjes hearre wy ek graach as neibesteanden miskien belang hawwe by de stoel.

Foar jimme reaksjes al fêst tige tank yn it foar.  

Feestlike jûn foar de frijwillgers

Op sneon 19 jannewaris is der de jierlikse gesellige jûn foar de frijwilligers. De leden fan it Deistich Bestjoer hawwe it dy jûn drok om de minsken dy ’t gewoanwei achter de bar steane in jûn lang te betsjinjen. Dizze jûn wurde de rollen efkes omdraaid“.

De frijwilligers dy ’t om wat foar reden dan ek mar yn 2018 ophâlden binne of ophâlde moasten mei it wurk yn “de Einekoer”, wurde dy jûn foar it fuortljocht helle om de tank foar harren wurk te krijen. 

Ald en nij

Efkes nei tolven op nijjiersmoarn is it gebrûklike fjoerwurk op it terrein njonken “de Einekoer”. Nei it fjoerwurk kinne jo yn it doarpshûs alle doarpsbewenners in goed nijjier tawinskje ûnder it genot fan in glês glühwein, dat jo fansels fergees oanbean wurdt.

Earne oars yn dizze krante stiet hjiroer mear ynformaasje. 

Ta beslút

Winskje ik jimme út namme fan it bestjoer en alle frijwilligers noflike krystdagen, in feilige jierwiksel en in goed 2019 ta,

Rienk van Gorkum

 Email facebook twitter LinkedIn Hyves