Fan de foarsitter

Nije stuollen

De levering fan de nije stuollen en de nije tafels foar de grutte seal duorre krekt langer as de bedoeling wie. Nei oerlis mei de dames fan de IOC is de kar makke foar swarte tafels en swarte stuollen mei fergroomde poaten en mei swarte skaileren beklaaiing. De reaksjes op de nije meubels wiene ferskillend. It gie fan: moai, prachtich, sjyk, tryste kleur en te hege stuollen foar myn wat koartere skonken. Wat wy der ek fan fine meie. Wy sille it hjir de earstkommende 20 jier mei dwaan moatte. Seker is dat it no mei de feiligens goed sit en wy by it oanfreegjen fan fergunnings, op it mêd fan brânfeiligens gjin kommentaar mear krije sille fan Gemeente en Brânwacht.

Lees meer ...

Utwreidzjende ferienings

It giet goed mei de measte ferienings dy’t “de Einekoer” as harren aktiviteitenromte ha. It koar “Excentriek” groeit troch en hat rûnom yn Fryslân in soad sukses. Sels op Omrop Fryslân Radio en Televyzje wiene “ús Eksentrykelingen” al in pear kear te hearren en te sjen. Hjir meie wy as doarp grutsk op wêze!!!

Wurdt it miskien ek hast tiid dat “Excentriek” yn it doarpshûs in grut programma bringt foar doarp en mienskip?

In oare feriening dêr ’t gjin rem op ’e groeit stiet, is “de Biljartclub”. Se spylje no al op twa jûnen yn ’e wike. Op moandei en op tongersdei. Sille alle biljerters op in jûn ien kear oan spyljen ta komme, dan begjinne de biljertjûnen sa stadichoan út de tiid te rinnen. Foar de biljerters, mar ek foar de frijwilligers fan “de Einekoer”, in situaasje dy ’t wy eins net wolle moatte.

It bestjoer fan “de Biljartclub” hat dêrom frege om in twadde biljerttafel pleatse te meien. In fraach dy ’t maklik steld wurde kin, mar dêr ‘t in antwurd in stik dreger leit. De bestjoeren fan Biljart en Einekoer ha al in pear kear byinoar sitten, om te sykjen nei oplossings. Alle kreativiteit út doarp en feriening wurdt op dit momint ynset om in ferantwurde oplossing te finen foar feitlik in lúkse probleem. Tenei mear hjir oer.

De jûn fan de frijwilligers

Begjin jannewaris wie der de jierlikse jûn fan de frijwilligers. Alle frijwillige meiwurkers fan “de Einekeoer” ha dan in jûn frij. It bestjoer fersoarget de jûn der ’t allinne mar iten en praat wurde kin. Feitlik “in jûn fan niks”, dy ’t troch lekker iten en it byinoar wêzen sûnder omjouwingslawaai ta in bûtengewoane mienskipsjûn wurdt. Eltsenien betanke. Sukses it kommende jier en oant de oare kear.

In “Loppis” yn “de Einekoer”

In soad minsken sille harren ôffreegje; wat is in “Loppis” eigenliks?  Loppis is in Zweedske ôfkoarting en stiet foar “vlooienmarkt”. In Loppis wurdt trochgeans binnendoar hâlden. Op in Loppis kin in tafel, in skap of stik flier hierd wurde foar de ferkeap fan âld-, mar ek fan nij guod. De ferkeaper stiet net by syn spul. It ôfrekkenjen kin by in kassa earne oars dien wurde.

It is dus in soarte fan rommelmerke der ’t sûnder tafersjoch omsneupt wurde kin. In pear froulju út Ryptsjerk binne fan doel om op 28 septimber ((Protter-)burendag) in Loppis te organisearjen yn “de Einkoer”. Sa as it no liket krijt  de earste Loppis fan Ryptsjerk de moaie Engelske namme fan Pop-up-merke mei. Yn dizze of yn in kommende doarpskrante kinne jimme mear lêze oer wat ús op “Burendag” allegearre te wachtsjen stiet.  

Ta beslút

Winskje ik, út namme fan bestjoer en frijwilligers “Einekoer”, alle lêzers fan de doarpskrante noflike Peaskedagen en in moaie maaitiid ta.

Rienk van Gorkum

 Email facebook twitter LinkedIn Hyves