Fan de foarsitter

It giet wer oan

Nei in bjusterbaarlike simmer, sa’t wy nea earder hân hawwe, is de hjerst no dochs begûn. Foar “de Einekoer” en eltsenien dy’t dêr by belutsen is; it momint om de tried wer op te pakken.

It giet wer oan en it sil wer heve.

Wy meitsje ús klear foar in nij seizoen mei nije útdagings, nije kânsen, mar ek mei nije bedriigings. 

Lees meer ...

Yn it Skaad fan 'e Toer

De repetysjes foar “It Skaad fan 'e Toer” freegje de oandacht fan benammen ús frijwillige meiwurkers. De wurkdruk is dêrtroch fuort-en-daliks heech. In foarsichtige start fan it nije seizoen is der dus net by. It binne de earste streken fan in lange sprint op de kultuer(iis)baan dy’t “de Einekoer” hiet. Nei de repetysjes fan “It Skaad” komme de útfierings dy’t alle kearen begjinne en miskien ek wol allegearre ophâlde yn it doarpshûs. Sa as it no liket, wurdt it dit jier gjin sprintwedstriid, mar in marathon foar al ús frijwilligersploegen, dy’t om beurten in wike lang oan de start stean meie/moatte. Wurdearring en tank (yn ’t foar )is derom om dy reden al yn it foar, foar dizze minsken.

Wy moatte meer hantjes ha

It tal aktiviteiten yn it doarpshûs is op dit stuit heech en nimt oer it gehiel ek stadichoan noch wat ta. Dêr tsjinoer stiet dat it tal meiwurkers yn de wykploegen net tanimt, mar just lytser wurdt. Dat hat ta gefolch dat alle meiwurkers faker oan ’e bak moatte. Dat is wat it bestjoer absolút net wol en ek ús frijwilligers net wolle. Wy sitte dêrom te springen om mear “hantsjes” achter de bar.

“De Einekoer” is it hûs fan it doarp en fóár it doarp.

It is it hûs fan ús allegearre. Wy sille dat hûs, om de leefberens, de doarpskultuer en de doarpsmienskip yn stân te hâlden, meiinoar funksjonearje litte moatte. It klinkt as frijwillich, mar as it derop oankomt, is it eins ús plicht om by te dragen oan it yn stân hâlden fan ús doarpshûs. Wat soe Ryptsjerk wêze sûnder dit mienskipshûs?. ……………

Dêrom docht it bestjoer mei klam in berop op alle doarpsgenoaten om him/har op te jaan as frijwillich bar-meiwurker of as frijwilliger foar oare omballings yn en om it hûs dat fan ús meiinoar is.

Dit berjocht is ek in oprop oan ús frijwilligers om freonen en kennissen te freegjen om ek ien kear yn de 7 wike, sa no en dan achter de bar by te springen.

Opjaan kin telefoanysk by: Antsje de Ruiter 0511-43 23 82, by Sierk Postma 0511-43 26 32, of op it mailadres: einekoer@gmail.com 

Fan 18 jier ôf binne jimme/jo nea te jong en nea te âld om as gastfrou of gasthear de besikers fan “de Einekoer” wolkom te hjitten, in drankje en bytiden in hapke oan te bieden. 

Ta beslút

Winskje ik, út namme fan bestjoer en frijwilligers, eltsenien in noflik, kultureel, kreatyf, sportyf  en ûntspannend Doarpshûsseizoen ta.

Rienk van Gorkum

 Email facebook twitter LinkedIn Hyves