Datum:
Titel:
05-10-2018
Yn it Skaad fan 'e Toer

Yn it Skaad fan 'e Toer is muziektheater over wat een gerucht teweegbrengt in het dorp.

Uitvoeringsdata: 5, 6, 10, 12, 13, 17, 19 en 20 oktober 2018.

Dorpshuis de Einekoer Ryptsjerk, aanvang 20.00 uur, entree € 17,50.

info@ynitskaadfanetoer.nl, tel. 06-81 44 03 55.