Agenda

Datum:
Titel:
25-05-2019
Maaitiidsevenement 25 en 26 maaie 2019

Yn de Einekoer kinne doarpsgenoaten harren keunst/hobby toane en sa harren wurk oan mear minsken sjen litte. Soenen jo hjir belangstelling foar hawwe, dan kinne jo kontakt mei de wurkgroep opnimme:

- Harmen Westra, 06-10399718, harmenhwestra@gmail.com

- Tseard Hoekstra, 06-24392976, hoekstra.t@gmail.com

- Pytsje Cuperus, 06-37090635, pytsje.cuperus@hetnet.nl
Email facebook twitter LinkedIn Hyves